Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Erfenis naar kleinkinderen in plaats van naar kinderen

  30 april 2018 In testamenten wordt steeds vaker vastgelegd dat de nalatenschap van ouders niet alleen naar hun kinderen gaat, maar ook naar hun kleinkinderen. Menig ouder zal er geen problemen mee hebben dat zijn of haar erfdeel helemaal of deels naar de eigen kinderen gaat. Kinderloze kinderen van de erflater zullen dit niet altijd op een positieve manier ervaren, omdat hun erfdeel wordt verminderd met het bedrag naar hun neefjes en/of nichtjes gaat.
 • Zakelijke motieven leidend bij splitsing onderneming

  30 april 2018 Bedrijfsoverdrachten gaan nogal eens gepaard met wijziging van de bestaande ondernemingsstructuur. Voorbeelden daarvan zijn de overdracht van slechts een deel van het bedrijf of het voorafgaand aan de overdracht scheiden van ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen. Hoe moeten de van toepassing zijnde splitsingsfaciliteiten in dergelijke gevallen worden toegepast?
 • Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst is voor eigen risico

  23 april 2018 Telkens opnieuw blijkt uiteindelijk voor de rechter dat het niet zo slim is om samen te wonen zonder samenlevingscontract. Het levert vrijwel altijd geschillen op tussen partners als zij uit elkaar gaan.
 • Veilig ouder worden heeft alles te maken met geld en zeggenschap

  23 april 2018 De afgelopen jaren is het financieel misbruiken van ouderen regelmatig in het nieuws geweest. Reden voor het notariaat om campagne te voeren om ouderen te beschermen tegen dergelijk misbruik. In die campagne staat de vraag centraal aan wie u als oudere het vertrouwen wilt geven. Dat gaat onder meer over het uitvoeren van uw wil en het behartigen van uw belangen als u dat zelf niet meer kunt, om welke reden dan ook.
 • Ontslagvergoeding in stamrecht-BV kan probleem opleveren

  16 april 2018 Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding in een stamrecht-BV gestald? Dat kan u opbreken zodra u uw (aanvullend) pensioen hieruit moeten halen, terwijl het geld er niet meer is. Als het geld van de BV eerder is besteed aan privézaken, kunt u uw pensioen niet meer aanvullen met gelden uit de BV. Wél zult u nog met de fiscus moeten afrekenen. U bent er namelijk nog wel inkomstenbelasting over verschuldigd!
 • Vergoedingsrecht bij beëindiging samenwonen meestal niet geoorloofd

  16 april 2018 Soms komen opmerkelijke afspraken voor in een samenlevingsovereenkomst. Een daarvan is de afspraak dat in geval de samenwoning anders dan door overlijden dan wel huwelijk tussen beide partners wordt verbroken, de ene partner de andere partner voor ieder samengewoond jaar een bedrag vergoedt. De vraag is of een dergelijke afspraak nietig is, in strijd met de goede zeden.
 • Verder gebruik verkochte landbouwgrond door verkoper is nog geen pacht

  16 april 2018 Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt en met de koper afspreekt dat hij de grond mag blijven gebruiken tegen een vaste vergoeding per jaar. Met die afspraak is er echter nog geen sprake van een pachtovereenkomst.
 • Gemakkelijke weg naar gemeenschap van goederen is risico voor wie trouwen

  09 april 2018 Nog maar net is bij wet afgestapt van de algehele gemeenschap van goederen als u gaat trouwen. Als u niets regelt bent u tegenwoordig in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. Dat betekent dat alles wat u voor het huwelijk aan bezittingen en schulden had, van uzelf blijft. En nu al wil de overheid – als u toch voor volledige gemeenschap van goederen wilt kiezen – het u gemakkelijk maken met een simpele verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Of u daarmee ook risico's loopt die u niet kent of niet kunt overzien zijn vragen die de ambtenaar van de burgerlijke stand niet kan beantwoorden. Het parlement gaat zich over dit nieuwe voorstel buigen.
 • Uitkering legaat is verantwoordelijkheid erfgenamen

  09 april 2018 Testamenten bevatten nogal eens legaten aan derden die ook nog eens vrij van rechten moeten worden gedaan. Dat betekent dat de erfbelasting over het bedrag of de waarde van het legaat door de erfgenamen moet worden betaald. Erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, kunnen daarmee voor onaangename verrassingen komen te staan.
 • Verplichting in samenlevingscontract geldt ook na overlijden

  03 april 2018 Als een van de partners – voordat hij of zij ging samenwonen – een wettelijke nabestaandenuitkering genoot, komt het voor dat in het notariële samenlevingscontract een bepaling wordt opgenomen, dat de andere partner na beëindiging van de samenleving, anders dan door overlijden van een van beiden, zich verplicht om die partner dan tot het bereiken van de pensioenleeftijd een maandelijks bedrag uit te keren. Meestal zijn daar wel voorwaarden aan verbonden.