Een overzicht van het laatste nieuws
Trias Notarissen houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op notarieel en juridisch gebied. Lees hier het laatste nieuws.

Wanneer u het fijn vindt om altijd op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen kunt u zich ook inschrijven voor onze kwartaal nieuwskrant.
Daarnaast kunt u altijd onze website raadplegen voor deze nieuwsberichten.

Mocht u hierover nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Vergoeding aan pachter na onteigening gepacht perceel alleen op basis van de wet

  14 mei 2018 Bij onteigening van verpachte grond komt er een einde aan het pandrecht. Formeel vervalt het pachtrecht met inschrijving van het onteigeningsvonnis in het Kadaster. Gelukkig heeft de verpachter wel recht op vergoeding van de werkelijke waarde van de grond. Hoe zit het met de pachter?
 • Schuld meerinbreng bij koop huis wel of niet in gemeenschap van goederen

  14 mei 2018 Het gebeurt vrij regelmatig dat samenwoners een huis kopen, elk voor de helft daarvan eigenaar worden, maar dat de een meer geld inbrengt voor de aankoop dan de ander. Degene die meer geld inbrengt krijgt dan een vordering op zijn of haar partner. Die vordering bedraagt de helft van de meerinbreng. Als zij nu (2018 of later) trouwen zonder huwelijksvoorwaarden te maken, gebeurt dat op basis van de nieuwe regels in het huwelijksvermogensrecht in beperkte gemeenschap van goederen. De vordering blijft buiten de gemeenschap, maar de schuld valt wel in de gemeenschap. Wie dat niet wil, heeft huwelijkse voorwaarden nodig.
 • Verwarring over percentage overdrachtsbelasting zorgvastgoed

  07 mei 2018 In de praktijk bestaat verwarring over het te berekenen percentage overdrachtsbelasting voor zorgvastgoed. Volgens de fiscus geldt het 6%-tarief, behalve als het pand of en deel van het pand bestemd is voor bewoning. Dan geldt het 2%-tarief. Over die regels is nogal wat discussie.
 • Voorkom onderbewindstelling met levenstestament

  07 mei 2018 Wilt u voorkomen dat uw vermogen onder bewind wordt gesteld van iemand die u daar zelf niet voor zou hebben uitgezocht, voor het geval u zelf niet meer in staat zou zijn om daarover beslissingen te nemen? Zorg er dan voor dat u een levenstestament heeft laten opmaken. Daarin geeft u een algemene volmacht aan iemand die naar uw mening instaat is om uw belangen te behartigen.
 • Zakelijke motieven leidend bij splitsing onderneming

  30 april 2018 Bedrijfsoverdrachten gaan nogal eens gepaard met wijziging van de bestaande ondernemingsstructuur. Voorbeelden daarvan zijn de overdracht van slechts een deel van het bedrijf of het voorafgaand aan de overdracht scheiden van ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen. Hoe moeten de van toepassing zijnde splitsingsfaciliteiten in dergelijke gevallen worden toegepast?
 • Erfenis naar kleinkinderen in plaats van naar kinderen

  30 april 2018 In testamenten wordt steeds vaker vastgelegd dat de nalatenschap van ouders niet alleen naar hun kinderen gaat, maar ook naar hun kleinkinderen. Menig ouder zal er geen problemen mee hebben dat zijn of haar erfdeel helemaal of deels naar de eigen kinderen gaat. Kinderloze kinderen van de erflater zullen dit niet altijd op een positieve manier ervaren, omdat hun erfdeel wordt verminderd met het bedrag naar hun neefjes en/of nichtjes gaat.
 • Veilig ouder worden heeft alles te maken met geld en zeggenschap

  23 april 2018 De afgelopen jaren is het financieel misbruiken van ouderen regelmatig in het nieuws geweest. Reden voor het notariaat om campagne te voeren om ouderen te beschermen tegen dergelijk misbruik. In die campagne staat de vraag centraal aan wie u als oudere het vertrouwen wilt geven. Dat gaat onder meer over het uitvoeren van uw wil en het behartigen van uw belangen als u dat zelf niet meer kunt, om welke reden dan ook.
 • Samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst is voor eigen risico

  23 april 2018 Telkens opnieuw blijkt uiteindelijk voor de rechter dat het niet zo slim is om samen te wonen zonder samenlevingscontract. Het levert vrijwel altijd geschillen op tussen partners als zij uit elkaar gaan.
 • Vergoedingsrecht bij beëindiging samenwonen meestal niet geoorloofd

  16 april 2018 Soms komen opmerkelijke afspraken voor in een samenlevingsovereenkomst. Een daarvan is de afspraak dat in geval de samenwoning anders dan door overlijden dan wel huwelijk tussen beide partners wordt verbroken, de ene partner de andere partner voor ieder samengewoond jaar een bedrag vergoedt. De vraag is of een dergelijke afspraak nietig is, in strijd met de goede zeden.
 • Verder gebruik verkochte landbouwgrond door verkoper is nog geen pacht

  16 april 2018 Het komt tegenwoordig nogal eens voor dat een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt en met de koper afspreekt dat hij de grond mag blijven gebruiken tegen een vaste vergoeding per jaar. Met die afspraak is er echter nog geen sprake van een pachtovereenkomst.